Tariefaanpassingen

  • 10 januari 2020

EcoWerf past principe ‘de sorteerder wordt beloond’ verder consequent toe

EcoWerf wou het principe ‘de sorteerder wordt beloond’ verder consequent toepassen en stelde daarom een aanpassing van de tarieven voor aan haar gemeenten en steden. Elke gemeente of stad heeft hierover eind 2019 een beslissing genomen. De tarieven die voor jou van toepassing zijn, staan in het contantbelastingreglement van jouw gemeente/stad en kan je terugvinden op onze website.

Waarom een tariefaanpassing?

De kosten voor de inzameling en de verwerking van huisvuil en fracties zoals sloophout en harde plastics zijn de voorbije jaren sterk gestegen. De tarieven, die ‘rechtstreeks’ aan de inwoners worden aangerekend, werden de laatste 6 jaren niet meer aangepast. De stijging van de kosten werd daardoor gedragen vanuit de algemene middelen van de gemeenten en steden en werd zo ‘onrechtstreeks’ aangerekend aan de inwoners. Door het voorstel om de tarieven aan te passen en zo de sterk gestegen kosten voor de inzameling en verwerking via de tarieven door te rekenen aan de inwoners, wordt het principe ‘de sorteerder wordt beloond’ consequent toegepast. Goede sorteerders, die beduidend minder huisvuil hebben, worden daardoor beloond. Inwoners die nog onvoldoende sorteren en zo beduidend meer huisvuil hebben, betalen meer voor hun huisvuil door het verhoogd tarief.

Kosten voor verwerking van huisvuil in 6 jaar gestegen met 9,2%

De tarieven voor de verwerking van huisvuil zijn de laatste 6 jaar, van 2012 tot 2018, door de in de langetermijnovereenkomst voorziene jaarlijkse aanpassing van de prijzen, gestegen met 9,2%. Ook de inzamelkosten voor huisvuil zijn onder meer door de hogere brandstofprijzen (stijging met 8,6% t.o.v 2013), de indexering van de lonen en verhoging van de aankoopprijzen van ophaalwagens en de onderhoudskosten sterk gestegen. De tarieven die worden aangerekend aan de burger werden in deze periode van 6 jaar niet verhoogd. De raad van bestuur van EcoWerf stelde daarom voor aan haar gemeenten en steden om de tarieven voor huisvuil en voor specifieke fracties op haar recyclageparken te verhogen zodat deze verhoogde prijzen voor inzameling en verwerking ingerekend worden in de tarieven.

Variabele tarieven, forfaitaire belasting of bijpassen uit algemene middelen

De aanrekening aan de burger kan gebeuren door variabele tarieven en het heffen van een forfaitaire belasting. Indien de opbrengst hiervan onvoldoende is om de kosten van afvalbeheer te betalen dient de gemeente of stad bij te passen vanuit de algemene middelen. Samen met de gemeenten en steden werd in 2005 bij het opstarten van DifTar een kostendekking van 90% afgesproken voor de huis aan huis ophaling: 90% van de kosten te betalen door de inwoners, 10% van de kosten te betalen door de gemeente vanuit de opbrengsten van een forfaitaire heffing of vanuit de algemene middelen. Voor de uitbating van de recyclageparken werd met de gemeenten en steden een kostendekking van 25% afgesproken: 75% van de kosten te betalen door de gemeenten en steden en 25% door de inwoners.

Overleg met de gemeentevennoten

EcoWerf streeft naar uniforme tarieven voor de inwoners. Het eerste voorstel tot het aanpassen van de tarieven werd voorgelegd aan alle 27 gemeentevennoten. Rekening houdend met de opmerkingen en suggesties, legde de raad van bestuur in juni 2019 een aangepast voorstel voor aan haar 27 gemeentevennoten. Dit komt samengevat hier op neer en werd door alle betrokken gemeenten goedgekeurd:

Voor de ophaling aan huis van huisvuil stijgt de kost per kg van 0,25 euro naar 0,28 euro en de kost per aanbieding stijgt van 0,50 euro naar 0,55 euro. De huur van de container stijgt niet en blijft ongewijzigd op 0,84 euro per maand. De kost voor ophaling van gft stijgt niet en blijft 0,18 euro per kg; er is geen aanbiedingskost en dit is ook zo gebleven. De kostendekking voor de ophaling aan huis bedraagt hierdoor 89,4% (voordien 84,2%). De kosten kunnen jaarlijks stijgen conform de gezondheidsindex.

Bij de aanbieding op een DifTar-gewichtsrecyclagepark stijgt de kost van grofvuil van 0,25 euro per kg naar 0,28 euro per kg. Voor bouwafval en snoeihout stijgt de kostprijs van 0,03 euro per kg naar 0,04 euro per kg. Voor sloophout en harde plastics stijgt de kostprijs van 0,03 euro per kg naar 0,08 euro per kg. Het is vooral voor beide laatste fracties dat de verwerkingsprijs zeer sterk is gestegen. De kosten kunnen jaarlijks stijgen conform de gezondsheidsindex.

Transparante boekhouding voor 27 gemeentevennoten

Elk jaar maakt EcoWerf een begroting op, die wordt goedgekeurd door haar 27 gemeenten en steden. Op het einde van het jaar wordt een afrekening gemaakt op basis van de werkelijke kosten en opbrengsten. Zo hebben de gemeentevennoten een goed zicht op de kosten en opbrengsten. EcoWerf is een afvalintercommunale met alleen publieke vennoten en moet geen winst maken. Dienstverlening aan haar gemeenten en steden en hun inwoners staat steeds voorop.