Algemene privacyverklaring

 • Verwerking van persoonsgegevens

 • Klachten

 • Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

 • Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Verwerking van persoonsgegevens

EcoWerf verwerkt voor de uitvoering van de verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals het rijksregister . De gegevens die EcoWerf verwerkt zijn verkregen via hetzij het rijksregister of zijn afkomstig van lokale overheden of nog rechtstreeks door de betrokkene zelf gegeven.

Grondslag

EcoWerf zal jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Via een beheersoverdracht werd de wettelijke taak van de gemeenten om het afvalbeleid uit te voeren overgedragen aan EcoWerf. Er werden extra machtigingen verkregen bij de Autoriteit voor persoonsgegevens om deze gegevens te verwerven en verwerken. Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zal EcoWerf steeds jouw toestemming vragen. Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden. Hiervoor kan je contact opnemen met ons:

 • per e-mail
 • per telefoon: 0800/97 0 97
 • per brief: Aarschotsesteenweg 210, B-3012 Leuven

Cameratoezicht

Wij passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Van het cameratoezicht werd aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en maximaal 31 dagen bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden op vraag van de politie.

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers:
  Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties maken we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.
 • Op grond van wettelijke verplichtingen:
  Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen jouw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan om je te informeren over een dergelijke afgifte.
 • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, OCMW’s, intercommunales, ….):
  Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake Privacy.

Bewaartermijn gegevens

EcoWerf bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door EcoWerf of als je deze wenst in te zien, kun je contact opnemen met ons (via e-mail en de groene lijn 0800/97 0 97). Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om jouw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen jouw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op jouw eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als je niet wilt dat een website cookies op jouw computer plaatst, kunt je je browser zo instellen.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je voorkeur onthouden (bv. Taalvoorkeur), of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Je kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt je ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen:

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen:

 • per e-mail
 • per telefoon: 0800/97 0 97
 • per brief: Aarschotsesteenweg 210, B-3012 Leuven

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): http://www.privacycommission.be/

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van EcoWerf gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

 • per e-mail
 • per telefoon: 0800/97 0 97
 • per brief: Aarschotsesteenweg 210, B-3012 Leuven

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

 • per e-mail
 • per telefoon: 016/28 42 77
 • per brief: Interleuven, t.a.v. Informatieveiligheidsdienst, Brouwersstraat 6, B-3000 Leuven

De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): http://www.privacycommission.be/