Overzichtslijst besluiten

Openbaarheid van bestuur

Artikel 75bis van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat een beknopte overzichtslijst van de genomen besluiten op de bestuursorganen binnen de 20 dagen na de vergadering gepubliceerd moet worden op de website van de opdrachthoudende vereniging.

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het Decreet Openbaarheid van bestuur) wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

Besluiten raad van bestuur